Maanpuolustustahto Suomessa (artikkeli)

posted in: Artikkelit | 0

Maanpuolustustahto Suomessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimittajat: Teemu Häkkinen, Miina Kaarkoski ja Jouni Tilli
Kustantaja: Gaudeamus
Julkaistu: 2020
Sidosasu: Nidottu
Sivuja: 309
Kieli: Suomi

Kysymykset turvallisuudesta ja ulkopolitiikasta herättävät Suomessa voimakkaita tunteita, ja maanpuolustustahtoa käsittelevät uutiset saavat huomattavan paljon näkyvyyttä. Mitä puolustustahdolla oikeastaan tarkoitetaan? Käsitykset maanpuolustustahdon vahvistumisesta tai heikkenemisestä ovat julkisuudessa perustuneet kyselytutkimuksiin. Maanpuolustustahto Suomessa haastaa tämän vakiintuneen lähestymistavan. Se on ensimmäinen laaja yleisesitys, jossa puolustustahtoa tarkastellaan niin historiallisesti, poliittisesti kuin sosiologisestikin koko itsenäisyyden ajalta. Millä tavalla sitä rakennettiin 1920-luvulla ja sotien aikana? Miten pasifismin nousu, kylmän sodan päättyminen ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus ovat muuttaneet käsityksiä maanpuolustuksesta? Teos tarjoaa syvällistä perustietoa muun muassa asevelvollisuutta ja sotilaallista liittoutumattomuutta koskevaan keskusteluun sekä ammattilaisille että turvallisuuskysymyksiä pohtiville kansalaisille. Tuore ja ennakkoluuloton lähestymistapa auttaa hahmottamaan, miksi maanpuolustustahto on edelleen niin ajankohtainen suomalaisessa rauhanajan yhteiskunnassa.

Maanpuolustusvelvollisuus on Suomen perustuslain 127. pykälässä määritelty velvollisuus, jonka mukaan jokaisella kansalaisella on velvollisuus osallistua isänmaan puolustukseen tai avustaa sitä lain tarkemmin määräämällä tavalla. Vaikka asevelvollisuus koskee vain miehiä, maanpuolustusvelvollisuus koskee molempia sukupuolia, ja vaikka siviilipalvelus tarjoaa miehelle mahdollisuuden saada vapautus asevelvollisuudesta, se ei vapauta maanpuolustusvelvollisuudesta.Maanpuolustusvelvollisuus kattaa Suomessa asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, työvelvollisuuden sekä velvollisuuden osallistua väestönsuojeluun. Lisäksi erinäisiä muita velvollisuuksia, kuten väestönsuojien rakentamisvelvoitetta ja huoltovarmuuteen liittyviä varastointivelvoitteita voidaan perustella maanpuolustusvelvollisuudella.

Asevelvollisuus Suomessa on miesten velvollisuus osallistua maanpuolustukseen. Asevelvollisuuden merkittävin käytännön velvoite on varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen suorittaminen. Asevelvollisuudesta määrittävät asevelvollisuuslaki ja siviilipalveluslaki. Kyseessä on osa perustuslain 127 §:ssa säädettyä maanpuolustusvelvollisuutta, joka koskee kaikkia Suomen kansalaisia.(s. § 1) Asepalvelukseen ei kutsuta niitä, joilla on ahvenanmaalaisen kotipaikkaoikeus tietystä iästä alkaen. He voisivat palvella siviilipalveluksessa Ahvenanmaan maakunnan pelastustoimessa, mikäli heidät kutsuttaisiin palvelukseen. Myös se, jolla ei ole ahvenanmaalaisen oikeuksin velvollisuutta osallistua asepalvelukseen, voi suorittaa asepalveluksen manner-Suomessa vapaaehtoisesti. Tämä toteutuu yleensä ruotsinkielisessä joukko-osastossa Nylands Brigadissa.

Asevelvollisuus kestää sotilasarvosta riippumatta 60-vuotiaaksi. Henkilön pitäminen reservissä riippuu sotilasarvosta: miehistön jäsen on reservissä 50-vuotiaaksi, upseerit ja aliupseerit 60-vuotiaaksi. Lisäksi kaikki asevelvollisuusikäiset, jotka ei ole varsinaisessa reservissä tai palveluksessa, mukaan lukien terveydellisistä syistä vapautetut ja kutsunnoissa käymättömät, kuuluvat varareserviin eli aiempaan nostoväkeen.
Jokainen 18 vuotta täyttänyt suomalainen mies – ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta – käsketään kutsuntoihin. Kutsunnoissa asevelvollinen määrätään yleensä vuoden tai kahden päästä alkavaan palvelukseen. Varusmies- tai siviilipalveluksen suorittamisen aloittamisajankohdan muutosta voi hakea kutsunnassa henkilökohtaisten syiden vuoksi aina sen vuoden loppuun asti, jona täyttää 28 vuotta. Aloittamisajankohdan lykkäämistä ei tämän jälkeen myönnetä, ja asevelvollisen on aloitettava palvelus, ellei häntä vapauteta siitä. Velvollisuus ase- ja siviilipalveluksen suorittamiseen päättyy sen vuoden lopussa jolloin henkilö täyttää 30 vuotta.

Maanpuolustustahto Suomessa -teos on selkeää tieteellistä kieltä ja on taitoltaan mukavan onnistunut. Teemu Häkkisen, Miina Kaarkosken ja Jouni Tillin toimitta teos on ajankohtainen ja tässä päivässä kiinni. Maanpuolustustahto Suomessa -teoksessa käsittellään tämän päivän maanpuolustusta, asevelvollisuutta ja turvallisuuspolitiikkaa laajasti eri asiantuntijoiden tekstien kautta. Teemu Häkkisen, Miina Kaarkosken ja Jouni Tillin toimittama teos edustaa siten aihepiirinsä tieteellistä tutkimustraditiota ja täyttää erittäin hyvin paikkansa maanpuolusta käsittelevien tutkimusten joukossa. Tuore ja ennakkoluuloton lähestymistapa auttaa hahmottamaan, miksi maanpuolustustahto on edelleen niin ajankohtainen suomalaisessa rauhanajan yhteiskunnassa. Suositeltavaa luettavaa reserviupseerin kirjahyllyyn!

Lähteet
Maanpuolustustahto Suomessa
Wikipedia